Ochranné známky, autorská práva

INFORMACE advokátní kanceláře před zahájením poskytování právních služeb

Informace o advokátní kanceláři pro klienty, kteří jsou v postaveni spotřebitele dle ust. § 1810 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, a kteří hodlají s advokátem uzavřít Smlouvu o poskytováni právních služeb ve smyslu ust. § 2430 a násl. zákona (č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění).

Advokát:

Mgr. Petr Žižka, LL.M., ev.č. ČAK 16898, IČO: 04848993, DIČ: CZ8801152206

Sídlo: Sedláčkova 209/16, 301 00 Plzeň

Plátce DPH: ANO

Kontaktní e-mail: office@advokatizs.cz

Kontaktní mobilní číslo +420 731 537 510

Advokátem poskytované služby:

Právní služby poskytované dle zákona č. 85/1996 Sb. o advokacii (dále jen „zákon“) v souladu s usnesením představenstva České advokátní komory č. 1/1997 Věstníku ze dne 31. října 1996 ve znění pozdějších předpisů (dále jen „etický kodex“) v oblasti práva občanského, obchodního, fundaci a korporací, rodinného, exekučního, nemovitostí, trestního, přestupkového, správního a ústavního.

Obstarání právní služby klienta ve věci:

Právní služba bude poskytnuta v rozsahu a ve věci v souladu s dohodou mezi Advokátem a Klientem.

Způsob stanovení odměny advokáta:

Odměna Advokáta bude sjednána na základě dohody, a to podle druhu a rozsahu poskytované právní služby.

Výše odměny advokáta:

Je sjednána dohodou mezi advokátem a klientem.

Způsob platby odměny a nákladů:

V hotovost, bankovním převodem, vkladem na účet advokáta.

Advokát má při poskytování služby klientovi zejména povinnost:

· chránit a prosazovat práva a oprávněné zájmy klienta a řídit se jeho pokyny, oprávněné zájmy klienta mají přednost před vlastními zájmy advokáta i před jeho ohledem na jiné advokáty (čl. 6 etického kodexu advokáta),

· odmítnutí poskytnutí právních služeb ve stanovených případech (§ 19 odst. 1 písm. a) zákona a čl. 8 etického kodexu),

· činit neodkladné úkony po ukončení poskytování právních služeb, aby klient neutrpěl újmu na svých právech (§ 20 odst. 4 zákona, čl. 8 etického kodexu),

· zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděl v souvislosti s poskytováním právních služeb (§ 21 zákona); této povinnosti může být advokát zproštěn pouze klientem a po jeho smrti (popř. zániku) pouze dědicem (popř. právním nástupcem),

· v případě jakékoliv překážky výkonu advokacie ustanovit jiného advokáta svým zástupcem (§ 27 zákona),

· řádné informovat klienta, jak postupuje vyřizování jeho věci, poskytnout mu včas vysvětleni a podklady potřebné pro uvážení dalších příkazů,

· odevzdat klientovi nebo jeho zástupci po skončení poskytování právních služeb bez zbytečného odkladu všechny pro věc významné písemnosti, které mu klient svěřil nebo které z projednávané věci vznikly,

· vést přiměřené záznamy o svých výkonech a na požádání předložit obsah těchto záznam s úplným vysvětlením,

· informovat klienta o jeho případném nároku na bezplatnou právní pomoc,

Další povinnosti advokáta vůči klientovi jsou podrobněji uvedeny v čl. 6 až 10 etického kodexu.

Pravdivost a úplnost skutkových informaci a podkladů:

Advokát není oprávněn ověřovat pravdivost nebo úplnost skutkových informací poskytnutých mu klientem.

Pojištění odpovědnosti advokáta:

Advokát je profesně pojištěn z odpovědnosti za způsobenou újmu.

Práva klienta z případného vadného plněn í advokáta:

Klient svá práva z případného vadného plnění může uplatnit vůči advokátovi v souladu s ust. § 1914 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Klient bere na vědomí poučení Advokáta, že v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je v případě sporu klienta s advokátem subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Česká advokátní komora.