Ceník právních služeb

Ceník advokátních služeb poskytovaných klientům vychází ze zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů. Podle povahy poskytované právní služby je sjednávána odměna po dohodě s klientem následujícími způsoby:

1. ODMĚNA ZA PRVNÍ KONZULTACI VE VĚCI

Odměna za první konzultaci v dané věci je násobkem uvedené sazby a počtu započatých půlhodin strávených při první konzultaci. Tento typ konzultace je poskytován osobně, případně telefonicky.

Půlhodinová sazba
Advokátní kancelář Praha / Plzeň
500,- Kč

2. ČASOVÁ ODMĚNA

Celková odměna je násobkem sjednané hodinové sazby a počtu hodin strávených při výkonu právní služby.
Hodinová sazba
Advokátní kancelář Praha / Plzeň
2.500,- Kč
Nad hranici 2.500,- Kč/hod. bývá hodinová odměna sjednána samostatně, a to v případech mimořádně náročných, zejména v případech, kdy je právní služba poskytována v cizím jazyce, s požadavkem bezodkladného vyřízení věci či v obzvláště složitých právních otázkách.

3. PEVNĚ STANOVENÁ ODMĚNA

Odměna je stanovena pevnou částkou za vyřízení celé záležitosti bez ohledu na časovou náročnost a složitost poskytované právní služby.

4. PAUŠÁLNÍ ODMĚNA

Odměna je stanovena pevnou paušální částkou za opakující se časové období, zpravidla kalendářní měsíc. Paušální odměna je vhodná pro klienty, kteří mají pravidelnou potřebu právních služeb v určitém stabilním rozsahu. Za paušální odměnu jsou klientovi poskytovány právní služby bez ohledu na jejich rozsah v daném období. Paušální odměna přináší klientovi výhodu předvídatelnosti a stabilní výše výdajů na právní služby i v situacích, ve kterých by byl jinak klient vzhledem k vyšší potřebě právních služeb v daném období vystaven nutnosti nést jednorázově podstatně vyšší náklady na právní služby.
Pro případ sjednání Paušální odměny dochází ke snížení sazby hodinové odměny dle bodu 1 tohoto ceníku, zpravidla následovně:
Výše měsíční odměny Sleva z časové odměny
Do 10.000,- Kč
10%
Od 10.000,- Kč do 20.000,- Kč
17%
Od 20.000,- Kč do 30.000,- Kč
22%
Od 30.000,- Kč
25%

5. MIMOSMLUVNÍ ODMĚNA

Není-li odměna mezi klientem a advokátem dohodnuta, řídí se výše odměny ustanoveními vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů.

6. ODMĚNA ZA ADVOKÁTNÍ ÚSCHOVU

Advokátní úschova znamená pro klienty právní jistotu v uzavíraných smluvních vztazích (zejména při koupi a prodeji nemovitostí, movitých věcí/zboží apod.), kdy splnění jejich peněžitého závazku je vázáno na splnění povinnosti jejich smluvního partnera. Odměna v případě advokátních úschov závisí na výši uschované částky:
1.200,- Kč do částky 100.000,- Kč úschovy,
1.200,- Kč + 0,6 % z přebývající částky nad 100.000 Kč až do částky 500.000,- Kč úschovy,
3.600,- Kč + 0,4 % z přebývající částky nad 500.000,- Kč až do částky 1,000.000,- Kč úschovy,
5.600,- Kč + 0,2 % z přebývající částky nad 1,000.000,- Kč až do částky 10,000.000,- Kč úschovy,
23.600,- Kč + 0,1 % z přebývající částky nad 10,000.000,- Kč úschovy.
Výše uvedené ceny zahrnují také přípravu smlouvy o úschově a poplatky za vedení úschovového účtu.

7. ODMĚNA ZA OVĚŘENÍ PRAVOSTI PODPISŮ A ZA KONVERZI DOKUMENTŮ

Odměna v případě ověření pravosti podpisu na listině sepsané anebo nesepsané advokátem:
• ověření 1 podpisu v sídle advokátní kanceláře 30,00 Kč
• ověření 1 podpisu mimo sídlo a úřední hodiny advokátní kanceláře 200,00 Kč
Odměna za konverzi dokumentu činí 30,00 Kč za stranu.

8. NÁHRADA HOTOVÝCH VÝDAJŮ

Advokátu dále náleží náhrada hotových výdajů účelně vynaložených v souvislosti s poskytnutím právní služby, zejména na soudní a jiné poplatky, cestovní výdaje, poštovné, telekomunikační poplatky, znalecké posudky a odborná vyjádření, překlady, opisy a fotokopie. Soudní a jiné poplatky hradí klient, advokát je hradí pouze po písemné dohodě s klientem.
Náhrada cestovních výdajů je účtována podle platných právních předpisů o cestovních náhradách.
Náhrada za čas promeškaný v souvislosti s poskytnutím právní služby při úkonech prováděných v místě, které není sídlem advokátní kanceláře, za čas strávený cestou do toho místa a zpět. Není-li dohodnuto jinak, činí náhrada 100,- Kč za každou i jen započatou půlhodinu.

9. DPH

Všechny uvedené částky jsou bez DPH. DPH činí 21 %. DPH není součástí příjmů advokátní kanceláře, ale odvádí se státu.

Každý klient obdrží spolu s fakturou i podrobný popis činností, ze kterého uvidí, co, jak dlouho a za jakou cenu pro něj bylo vykonáno. Fakturace je zpravidla prováděna měsíčně. V případě nesouhlasu s obsahem faktury má klient právo jí do 30 dnů reklamovat. Následně ve spolupráci s advokátní kanceláří bude taková reklamace vyřízena.